Regulamin

1. Uczestnikiem zajęć w szkole Siódme Poty może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych.
Osoba niepełnoletnia może wziąć udział w zajęciach, za zgodą rodzica lub opiekuna.
2. Wszelkie problemy zdrowotne, kontuzje, urazy oraz ciążę należy zgłosić przed zajęciami u
prowadzącego.
3. Szkoła SP nie ponosi odpowiedzialności za prywatne rzeczy pozostawione w szatni lub na sali
ćwiczeń.
4. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania czystości na sali i w szatni.
5. Uczestnicy zobowiązują się do dbania o sprzęt szkoły i elementy wyposażenia szkoły.
6. Niszczenie sprzętu i urządzeń w szkole podlega odpowiedzialności finansowej za wyrządzone
szkody.
7. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą wziąć udziału w zajęciach.
8. Na salę ćwiczeń oraz do szatni wchodzimy bez obuwia.
8. Przed zajęciami należy wyciszyć telefon i wibrację w telefonie.
9. Uczestnik, przed zajęciami zobowiązuje się ściągnąć ozdoby z ciała ( pierścionki, kolczyki,
łańcuszki, zegarki ).
10. Na zajęcia należy przyjść 10 minut przed ich rozpoczęciem.
11. Do zajęć można przystąpić przynajmniej 2 godziny po posiłku.
12. Praktykujemy boso, w wygodnym stroju niekrępującym ruchów.
13. Na salę ćwiczeń wchodzimy punktualnie.
14. W trakcie zajęć panuje cisza.
15. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku bez zgody prowadzącego zajęcia.
16. Pomoce znajdujące się na sali są własnością szkoły i nie należy ich używać bez zgody
nauczyciela.
17. Uczestnik ma obowiązek przestrzegać zaleceń prowadzącego i stosować się do jego
wytycznych w trakcie trwania zajęć.
18. Wszelkie dolegliwości i złe samopoczucie należy zgłosić prowadzącemu przed zajęciami.
19. W przypadku pogorszenia samopoczucia lub wystąpienia niepokojących objawów w trakcie
zajęć, należy niezwłocznie zgłosić prowadzącemu i przerwać wykonywaną czynność.
20. Szkoła SP nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do
obowiązujących zasad, wytycznych nauczyciela oraz niniejszego regulaminu.
21. Zajęcia indywidualne oraz stacjonarne na które uczeń się zapisał można odwołać  24 godziny przed planowaną godziną ich rozpoczęcia. W innym wypadku uczestnik pokrywa 100% kosztów zajęć.
22. Uczestnictwo w zajęciach szkoły Siódme Poty, jest jednocześnie zobowiązaniem uczestnika do
przestrzegania powyższego regulaminu.

Jesteś zainteresowany?

Napisz do nas i nakreśl swoją sytuację.
Top